Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Stepen otkrivanja ranom fetalnom ehokardiografijom urođenih srčanih mana

Današnje mogućnosti kompletnog pregleda srca ploda su objavljeni u medicinskoj literaturi i otkrivaju sledeće. Kompletan pregled srca je nemoguć pre 10 nedelje gestacije (gn), sa povećanjem od 45% u 11 gn pa sve do 90-100% od 12-14. nedelje gestacije.
Ovako visok procenat pregleda srca u trudnoći moguć je zahvaljujući ultrazvučnom pregledu transvaginalno (TVS) i transabdominalno (TAS) sondama visoke rezolucije . Sonde visoke rezolucije –TAS (12-5MHz) potiskuju TVS (4-9MHz), zbog preciznije slike. Naime jasnoća slike se objašnjava takozvanom aksijalnom rezolucijom koja zavisi od brzine ultrazvučnih talasa frekfence ultrazvučne sonde. Naprimer aksijalna rezolucija sonde od 7MHz iznosi 0,2mm (minimalna teoretska asijalna rezolucija je 1=C/f, gde je C brzina širenja ultrazvučnog talasa kroz telo pacijanta, a f je frekfenca ultrazvučne sonde).

 
   
     
    Pored toga uticaj položaja ploda u toku pregleda mnogo manje ograničava pregled sa TAS nego sa TVS.
Ultrazvućni pregled tj. sono-morfološka procena anatomije srca ploda u I trimestru trudnoće podrazumeva sledeće:
1. Četvoro-šupljinski prikaz srčanih upljina, 3VV (odnos tri krvna suda, aorte, plućne arteije i vene kave superior nakon izlaska iz srca), polazak i ukrštanje velikih arterija, aortni luk ,duktus arteriosus, gornja i donja šuplja vena, i najmanje dve plućne vene.
2. Merenje struktura srca poda tj. srčanih šupljina –poprečnih diametara komora, veličine aorte kod izlaznog puta iz komore („long axis view“) i plućne arterije nakon valvule u izvodnom putu iz desne komore („short axis view“).
3. Kolor-Doppler mapa srčanih šupljina i krvnih sudova, a ako je potrebno i kontinuirana Doppler sonografija. Kolor Doppler M-mod ehokardiografija se takodje primenjuje kod egzaktne vremenskog odredjivanja kod atrioventrikularne regurgitacije (patološko vraćanje krvi na mestu prelaska krvi iz pretkomora u komore).

 

  4. U slučaju neadekvatnog ugla toka krvi kroz srce fetusa i pravca ultrazvučnih talasa nije moguće kolorom kodirati protok kroz srce fetusa. U tom slučaju se koristi tehnika koja ne zavisi od ovog odnosa a poznata je kao Kolor Power angio mod ili Doppler (CPA i CPD).
Prividno normalni rezultati dobijeni na ehokardiografskom pregledu srca ploda od strane doktora koji poseduje adekvatno iskustvo, neznači neizbežno normalan razvoj srca. Mada je kompletna vizualizacija anatomije srca ploda u I trimestru trudnoće do sada u više navrata objavlena , izmena veličine srčanih šupljina, debljina srčanog mišića , različita veličina velikih krvnih sudova srca i mali defekti medjukomorske pregrade mogu ponekad biti detektovani u kasnijoj trudnoći ili čak nakon radjanja (tj, mali defekt komorne pregrade –VSD, blaga stenoza –suženje valvula( delovi srca koji omogućavaju kretanje krvi samo u napred) se često dijagnostikuju nakon radjanja beba. Naime normalan izgled srca u toku trudnoće neisključuje absolutno USM koje se mogu u jednom procentu razviti u toku uznapreedovale trudnoće.

Zaključak
Savremena ultrazvučna dijagnostika otkriva veliki broj urodjenih srčanih mana jošu u ranoj trudnoći do 14 nedelje. Ipak neznači da se pregled srca ploda nemora pregledati u II i/ili trećem trimestru trudnoće. Često prgled u III trećem trimestru nemora biti optimalan i manje je informativan nego u I i ranom drugom trimestru. Ovakvo iskustvo je bazirano na poznavanju adekvatne tehnike pregleda srca ploda u prvim mesecima trudnoće kao i posedovanje adekvatne ultrazvučne tehnologije.
 

 
       
           
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.