Virusna infekcija u I trimestru trudnoće
Frontomaksilarni ugao
Fetalna ehokardiografija
Očinstvo nakon operacije varikokele
Frontomaksilarni ugao
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Trikuspidna regurgitacija u trizomiji 21 para hr.
Ultrazvučna dijagnostika lokalizacije spine bifide
Dijagnostika bolesti posteljice u trudnoći
Otkrivanje urođenih srčanih mana
Predvidjanje predstojećeg gubitka ploda
Down-ov sindrom u trudnoći
DOWN – sindrom
Paraovarijalne / paratubarne ciste
Trizomija 18
Dijagnognostika bolesti posteljice u trudnoći
Ultrazvučna dijagnoza Down sindroma u trudnoći
Rano otkrivanje hipertenzivne bolesti
Dijagnostika tumora ploda u toku trudnoće
Bubrezi i trudnoća
Urođene anomalije organa trbušne duplje
Anomalija žučnih puteva i pankreasa ploda
Bolesti pluća ploda
Trodimenzionalni pregled glave i kičme ploda
Otkrivanje skeletnih displazija u trudnoći
Trodimenzionalni pregled srca ploda u trudnoći
Urođene srčane mane - fetalna ehokardiografija
Srce fetusa - fetalna ehokardiografija
Zastoj rasta ploda
Sonografska fenotipizacija ploda
Genetski sonogram
Dijagnostika centralnog nervnog sistema ploda
I trimestar trudnoće
Trudnoća i dojke
Ultrazvučna dijagnostika organa male karlice
 

Fetalna ehokardiografija
za vreme provere prozračne zone vrata

Srce ploda se rutinski ne pregleda u prvom trimestru trudnoće zbog tehničke i vremenske ograničenosti. Naime za pregled srca nije dovoljna endovaginalna sonda i konveksna sonda do 9MHz, već linearna sonda znatno više rezolucije (velikog kvaliteta slike) od 5-12 MHz. Pored toga za uspešan pregled ultrazvučna mašina mora da poseduje adekvatan
softver koji omogućava korišćenje kolor- Dopplera (CD) i kolor Power Dopplera (CPD) a da pri tome mehanički indeks za B mod (MI) i termalni indeks (TIS) u toku korišćenja CD i CPD ne prelazi 1. Ove vrednosti energije korišćene u preglede srca ploda koji je veliki nekoliko santimetara, su tačno određene i preporučene od međunarodne asocijacije koja kontroliše upotrebu ultrazvuka u medicini. Vrednosti MI i TIS moraju biti stalno prisutne kao dokaz ispravnog korišćenja aparata u gornjem desnom uglu ekrana ultrazvučnog aparata. Svaka trudnica bi morala da bude informisana od svog doktora o
načinu pregleda i upotrebljenoj ultrazvučnoj energiji.
Osim potrebne adekvatne ultrazvučne opreme potrebno je i odgovarajuće vreme za pregled srca ploda i znanje doktora.

Vreme koje je potrebno uslovljeno je pomeranjem ploda i njegovoj udaljenosti od sonde.
Poznavanjem tehnike pregleda srca ploda od strane doktora je takođe preduslov za adekvatan pregled. Danas se tačno ne zna ni u svetu koliko je doktora sposobno da uradi adekvatno ovaj pregled. Naime trening koji omogućava registrovanje osnovnih markera NT i eventualno nosa u otkrivanju plodova sa trizomijom 21, ne podrazumeva potrebno znanje za pregled srca ploda u I trimestru trudnoće. Da li je pregled tačno urađen mora biti dokumentovano adekvatnim slikama na kojima su registrovane anatomske karakteristike srca ploda.

 
   
     
    Značaj pregleda srca od 11 nedelje gestacije je višestruk. Osim merenja debljine prozračne zone (NT) i biohemiskog skrininga u određivanju povećanog rizika na postojanje hromozomske anomalije ploda, danas se određuje postojanje nosnih kostiju, veličina gornje vilice, debljina koze nosa, veličina uva, i procena postojanja anatomskih anomalija ploda. Ostali brojni parametri su vezani za procenu srca. Oni su vraćanje krvi na nivou valvula komora, procena rastegljivosti komora, povećanog otpora proticanja krvi kroz duktus venozusa, aberantan tok desne arterije subklavije i vaskularne anomalije.
Procena srca ploda je jako važna jer je poznata velika učestalost postojanja urođenih srčanih mana (USM) i trizomije 21. Otkrivanje srčane mane podrazumeva i povećan rizik za postojanje hromozomske anomalije.

Danas bi pregled ultrazvukom u I trimestru trebalo da sadrži osim NT i vizualizacije nosnih kostiju i sledeće:
 1. Lobanja i mozak: Procena kompletnosti kosti lobanje, prisustvo falksa (strukture koja deli mozak na dva dela), i procene simetrije lateralnih komora i pleksusa horoideusa (strukture koje stvaraju moždanu tečnost).
 2. Lice: Ispitivanje orbita i profila ploda. Procena nazalnih kostiju u longitudinalnim i aksijalnim ravnima. Procena mekih tkiva lica (rascep).
 3. Kičma: procena kičmenih pršljenova tj njihovih osifikacionih jezgara.
 4. Grudni kos: Pregled dijafragme, pluća i medijastinuma (sredogruđa)
 5. Trbuh: Procena želudca, situsa visceralnih organa, prednjeg trbušnog zida i pupčanika (njegovog odnosa i sa posteljicom).
 6. Urinarni trakt: ispitivanje bubrega i ili obe renalne (bubrežne) arterije, mokraćne bešike uokvirene sa umbilikalnim arterijama, pola ploda.
 7. Ekstremiteti: pregled dugih kostiju, prstiju, palčeva, pomeranje nogu i ruku, i položaj stopala i šaka.
  Osim procene anatomije, tj procene organskih sistema kod kojih je embriogeneza završena, potrebno je uraditi sledeću procenu srca ploda (srce ploda završava svoj razvoj do 12 nedelje trudnoće - do kraja trećeg meseca):
 1. Položaj aorte i donje šuplje vene u trbuhu, i položaj i veličinu srca u grudnoj duplji.
 2. Četvorošupljinski presek srca, sa levom pretkomorom ispred kičme, i desnom komorom ispod grudne kosti. Zatim procena pretkomornih dodataka (aurikula), radi određivanja situsa (položaja) pretkomora, procena AV valvula (pokretne strukture koje odvajaju pretkomore od komora i omogućavaju kretanje krvi samo u jednom pravcu tj. od
  pretkomora ka komorama).
 3. Procena početka Aorte (Ao) iz centralnog dela leve komore i plućnog stabla koje polazi iz desne komore napred položene, pri čemu ova plućna arterija (Pa) prelazi na levu stranu ploda preko uzlazne aorte. Procena veličine Ao i Pa i njihov odnos u vaskularnoj peteljci (3VV i 3VT).
 4. Interventriukularni septum: kontinuitet aorte u izlaznom traktu leve komore
 5. Procena iste veličine napred položenog duktalnog luka i transverzalnog aortnog luka na levoj strani, koji se sastaju ispred kičme ploda.

Pored ovoga treba CD i CPD prikazati srčane 4 šupljine i velike krvne sudove, radi tačnijeg sagledavanja anatomije i skraćenja dužine pregleda:

 1. Kolorom prikaz srčanih šupljina, položaj aorte, i plućnih vena.
 2. Kolorom prikaz izvodnih traktova komora, duktusa i aortnog luka. «X» znak ukrštanje aorte i plućne arterije, «B» znak, pravi tok plućne arterije obuhvaćene aortnim lukom, i «V» znak spoj aortnog i duktalnog luka.
 3. Procena regurgitacije (vraćanje krvi) na nivou AV valvula ekzaktnim merenjem putem brzine protoka krvi na priukazanoj Doppler krivulji -80cm/sec.

Zaključak:

 1. Pregled srca u I trimestru je važan jer se razvoj srca do tada završio, za razliku od mozga na primer, koji započinje tek treću fazu razvoja u 18 nedelji trudnoće i za razliku od srca se ne može u celini proceniti.
 2. Učestalost srčanih mana je veća od drugih defekata ploda.
 3. Srčane mane su mnogo češće udružene sa hromozomskim anomalijama i genetskim sindromima nego druge anomalije ploda.
 4. Povećana debljina prozračne zone (NT) ima veći značaj nego familijarna anamneza, bolesti trudnice ili izlaganje trudnice štetnim (teratogenim) noksama. Pored toga NT je češće uvećan kod plodova sa krupnim srčanim manama. Ipak povećan NT kod plodova sa normalnim hromozomima praćen je samo sa 30% udruženosti sa srčanim manama.
 5. Blagovremeno otkrivena teška srčana mana omogućava prekid trudnoće.
 6. Pregled srca u 11-14 nedelje gestacije, obično nije moguć bez linearne sonde od 5-12 MHz, adekvatnog softvera aparata, Broad band tehnike, kolor Dopplera i kolor Power Dopplera.
 7. Bez adekvatnog softvera na ultrazvučnom aparatu pregled srca ne bi trebalo raditi jer Mehanički i Termalni indeks nisu odgovarajući. Njihova kontrola mora biti stalna.
 8. Trudnici treba nuditi optimalne preglede koji omogućavaju adekvatan uvid u zdravlje njenog ploda, tj dati odgovor da li beba ima povećan rizik na postojanje hromozomske anomalije, urođene srčane mane ili druge strukturne anomalije. Trudnica mora biti upoznata sa tehničkim mogućnostima aparata i kontrole njihovog rada. Svaki druga vrsta pristupa ultrazvučnom pregledu ne donosi adekvatnu korist za trudnicu i njeno buduće dete.
 
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.