OPREMA

ATL HDI 5000 SonoCT XRes je aparat poslednje generacije najvećih dijagnostičkih mogućnosti. Ovaj aparat je bez konkurencije najsavršeniji u odnosu na druge ultrazvučne aparate i kao nov se koristi u ordinaciji ULTRAMEDIKA.

Karakteristike ovaj aparat izdvajaju od ultrazvučnih aparata drugih firmi i zbog kojih je on i izabran od strane Dr. sci med. Tihomira Mihailovića - specijaliste rendgenologije.

 
           
   


 
  HDI tehnologija (visoka definicija slike)
predstavlja jedinstvenu obradu ultrazvučnog signala koji omogućava akviziciju i prikaz celokupnog spektra koji sadrži informacije kao i sve ostale karakteristike kojim se ovaj aparat i razlikuje od konkurencije.

Sono CT
je zaštićena tehnologija, koja za razliku od konvencionalne tehnike koju koriste drugi aparati, poseduje ne jedan već devet ultrazvučnih talasa koji prolaze kroz telo pacijenta po principu kompjuterizovane tomografije. Ovakva emisija ultrazvučnih talasa daje mnogo više informacija u jedinici vremena, od konvencionalne tehnike koja se koristi kod ostalih aparata. Kao rezultat provere ovog pristupa u formiranju ultrazvučne slike, u mnogim referentnim centrima, zaključeno je sledeće:

  • u 96,6% pregleda se dobija bolji kvalitet slike;
  • u 93,2% pregleda je značajno manje nedostataka na slici (artefakata) koji prate ovu dijagnostiku;
  • u 95,9% je bolja uočljivost konture same promene u odnosu na zdravo tkivo.
 
       
           
       
           
       
           
           
           
      XRes kompjuterska tehnologija ekstremne rezolucije,
poseduje 350 miliona kalkulacija po jednoj slici. Ona se koristi za rekonstrukciju slike i u magnetnoj rezonanci. Visoka definicija slike (HDI), sa Sono CT (kompjuterizovanom tomografijom) i Broadband ultrazvučnim sondama uz obradu podataka XRes tehnologijom daje u krajnjem rezultatu fascinantan kvalitet i preciznosti slike na ultrazvučnom aparatu. Treba reći da se na ovakvoj slici može izmeriti rastojanje između dve tačke udaljene jedna od druge samo 0,1mm.
 
           
   

  Broadband sonde
predstavljaju takođe jedinstven sistem koji je jedino prisutan kod ovog aparata. Naime multifrekventna tehnika sondi, koju koriste ultrazvučni aparati drugih firmi, ne emituje sve frekvencije ultrazvučnih talasa istovremeno. Naime mora se posebno izabrati opseg rada, korišćene frekvencije, te na slici nemamo podjednak kvalitet na svim nivoima. Međutim kod broadband sondi poslat je kompletan opseg frekvencija, kao i primljena informacija u celom opsegu frekvencija koji daje sliku u svakom sektoru podjednakog kvaliteta. Na ovaj način je praktično onemogućena dijagnostička greška u toku pregleda zbog nedostatka informacija u pojedinim nivoima pregledanih organa čoveka.

Sve prethodno pomenute četiri tehnološke prednosti ovog aparata omogućavaju i posebno digitalizovanu obradu različitih brzina kretanja eritrocita od kojih zavisi ultrazvučni pregled krvnih sudova korišćenjem Color Doppler-a (CD). Na osnovu mogućnosti kompletne informacije kretanja svih eritocita, takozvanog Broadband Dopplera, dobijene vrednosti rezistentnih indeksa (RI) i pulzativnih indeksa (PI), koji čine osnovne mere za otkrivanje novoformiranih krvnih sudova kod malignih tumora, su tačnije. Ovo omogućava ranije otkrivanje i tačniju diferencijalnu dijagnozu benignih (dobroćudnih) u odnosu na maligne (zloćudne) tumore.
 
           
      Color Power Angio (CPA)
Na osnovu istih principa razvijen je jedinstven sistem Color Power Angio (CPA). On omogućava procenu protoka krvi bez obzira na položaj krvnog suda i količinu krvni u jednom segmentu pregledanog organa. Takodje, Color Power Doppler (CPD) je u stanju i da izračuna RI i PI indekse za procenu krvnih sudova tumora. Ova tehnologija u aparatu HDI 5000 Sono CT i XRes omogućava mnogo precizniju procenu cirkulacije u telu pacijenta i bez korišćenja ultrazvučnih kontrasta. Ultrazvučni kontrasti se koriste u situacijama kada se ne mogu adekvatno prikazati krvni sudovi tumora. Razlog za to može biti višestruk, pri čemu sigurno kod aparata slabijih mogućnosti potreba za njihovom primenom je znatno veća.
 
           
      Trodimenzionalna - 3D Sono CT tehnika
je multiplanarno prikazivanje dela tela. Naime dobijena informacija Sono CT tehnikom u 2D Broadband slici (slika u dve ravni), se sada prikazuje u tri ravni. Korišćenjem posprocesinga, rotiranja ultrazvučne slike, transparentnog moda pomoću software-a za 3D rekonstrukciju omogućeno je dobijanje onih informacija koje su nedostupne na konvencionalnoj 2D tehnici. Druga strana meseca je sada vidljiva! Kvalitet ove 3D Sono CT tehnike je takodje osobenost isključivo aparata HDI 5000 Sono CT i XRes, za razliku od drugih 3D tehnika koje koriste drugi ultrazvučni aparati slabijih mogućnosti.
 
           
      Color Power (3D CPA)
Trodimenzionalna obrada krvnih sudova prethodno prikazanih Color Power (3D CPA) modom je tehnika koja omogućava razlikovanje normalnih krvnih sudova od patoloških kao što je to u tumorima. I ovde se mora napomenuti da je preciznost ove 3D CPA tehnike veća jer je i CPA mod ima znatno veću osetljivost nego kod drugih aparata.
 
           
      HARMONIK mod
je način povećanja aksijalne rezolucije i smanjenja artefakata na osnovu selektivnog primanja vraćenih ultrazvučnih talasa na povratku iz tela pacijenta. Njegova uloga je kod HDI 5000 Sono CT manje važnosti jer je količina neadekvatnih informacija prethodnim tehnološkim inovacijama svedena na najmanju meru. Ipak ovaj mod delimično učestvuje u formiranju kvalitetne slike.
 
           
      PANORAMA mod
je tehnika koja nam omogućava da prikažemo deo tela u celini tako što se na jedan prikazan deo nadovezuju drugi delovi pomeranjem sonde preko jedne regije. Na taj način je omogućeno tačno prikazivanje lokalizacije patološke promene u odnosu na okolne anatomske strukture. Ovakav prikaz je nekad od neprocenjive važnosti pre lečenja samog pacijenta.
 
           
      HD ZOOM
je posebna i jedinstvena osobenost ATL HDI 5000 Sono CT aparta. Naime u jednom aktu može se povećati detalj na slici uz povećanje osnovne rezolucije-kvaliteta slike korišćenjem moćnog aparata rekonstrukcije slike samo na izabranom delu slike i na taj način se znatno povećava mogućnost uočavanja detalja od strane doktora koji vrši pregled.
 
           
      Tissue Doppler Imaging (TDI)
je posebna tehnika procene kretanje zida srčane komore čoveka ili ploda. Procena motiliteta na ovaj način je još jedna sigurnost koja se dobija u postavljanju definitivne dijagnoze.

Aparat poseduje kontrolu termalnog i mehaničkog indeksa (TI i MI) i na taj način je obezbeđena kontrola upotrebljene ultrazvučne energije koja omogućava apsolutnu sigurnost za samog pacijenta.

Dobijene informacije ovim aparatom se mogu dalje proslediti na video kaseti, optičkom disku i CD, print filmu, pri čemu se dokumentacija u pisanoj formi i samih slika čuva na disku personalnog kompjutera, CD i lično se izdaje na bilo kom gore pomenutom mediju.
 
           
           
       
specijalistička ordinacija
Ultrazvučna dijagnostika
Vojvode Dobrnjca 34, 11000 Beograd, SCG
Tel: 011/33 90 848, 33 92 916; Mob: 063/ 81 70 714
 
 
   

 
    Developed by Infotrend.   (C) 2005-2007. Ultramedika.